Ptaki pliszkowate

Pliszka siwa (Motacilla alba)
  • sierpień 14, 2020
 • 33
 • 0
Pliszka siwa (Motacilla alba)
  • sierpień 14, 2020
 • 32
 • 0
Pliszka siwa (Motacilla alba)
  • sierpień 4, 2020
 • 39
 • 0
Pliszka siwa (Motacilla alba)
  • sierpień 4, 2020
 • 37
 • 0
Pliszka górska (Motacilla cinerea)
  • sierpień 4, 2020
 • 46
 • 0
Pliszka górska (Motacilla cinerea)
  • sierpień 4, 2020
 • 38
 • 0
Pliszka żółta (Motacilla flava)
  • lipiec 31, 2020
 • 40
 • 0
Pliszka żółta (Motacilla flava)
  • lipiec 31, 2020
 • 49
 • 0
Pliszka górska (Motacilla cinerea)
  • lipiec 26, 2020
 • 50
 • 0
Pliszka górska (Motacilla cinerea)
  • lipiec 26, 2020
 • 66
 • 0