Ptaki pliszkowate

Pliszka siwa (Motacilla alba)
  • październik 15, 2020
 • 33
 • 0
Pliszka siwa (Motacilla alba)
  • październik 15, 2020
 • 26
 • 0
Pliszka siwa (Motacilla alba)
  • październik 15, 2020
 • 34
 • 0
Pliszka górska (Motacilla cinerea)
  • październik 6, 2020
 • 42
 • 0
Pliszka górska (Motacilla cinerea)
  • październik 6, 2020
 • 29
 • 0
Pliszka górska (Motacilla cinerea)
  • październik 6, 2020
 • 33
 • 0
Pliszka górska (Motacilla cinerea)
  • październik 6, 2020
 • 53
 • 0
Pliszka górska (Motacilla cinerea)
  • październik 6, 2020
 • 41
 • 0
Pliszka górska (Motacilla cinerea)
  • wrzesień 25, 2020
 • 47
 • 0
Pliszka górska (Motacilla cinerea)
  • wrzesień 25, 2020
 • 34
 • 0